Na osnovu člana 157. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik” RS, broj 125/2004) i odredbi osnivačkog akta, direktor društva „Mladinska knjiga d.o.o. Novi Beograd”, doneo je u Beogradu, dana 23.08.2011. godine sledeći
 
PRAVILNIK KLUBA READER`S DIGEST
Opšte odredbe
 
1. Ovaj Pravilnik reguliše prava i obaveze članova Kluba čitalaca Reader’s Digest (u daljem tekstu Klub).
2. Osnivač Kluba je Mladinska knjiga d.o.o. Novi Beograd, sa sedištem u ulici Đorđa Stanojevića 14, Novi Beograd 11070 (u daljem tekstu Osnivač).
3. Pravilnik Kluba određuje prava i obaveze članova kluba, kao i uslove članstva u Klubu . Ovaj Pravilnik je jedini dokument koji reguliše rad Kluba.
 
Članstvo
 
4. Član Kluba može postati punoletno fizičko lice sa stalnom adresom stanovanja na teritoriji Republike Srbije.
5. Članstvo u Klubu je besplatno i dobrovoljno.
6. Zainteresovano lice koje želi da postane član Kluba prethodno mora biti upoznato sa sadržajem ovog Pravilnika, pa time i sa pravima i obavezama koja proizilaze iz članstva u Klubu.
7. Članovi Kluba ne mogu biti zaposleni MK, kao ni njihovi supružnici, roditelji, deca i braća i sestre, kao ni deca, roditelji, i braća i sestre supružnika.
8. Član Kluba može u svakom trenutku da istupi iz članstva tako što će poštom na adresu Osnivača poslati obaveštenje o istupanju iz članstva kluba.
9. Čuvanje, obrada i korišćenje svih primljenih ličnih podataka članova Kluba vršiće se se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 
Aktivnosti Kluba – bodovanje i učlanjenje
 
10. Osnivač Kluba, periodično dostavlja članovima Kluba i potencijalnim članovima obaveštenja o posebnim ponudama proizvoda i uz to promoviše pogodnosti koje članovi Kluba imaju uključujući i nagradne igre.
11. Učlanjenje u klub se ostvaruje tako što primaoci promotivnih materijala treba da dostave dokumenta za pristupanje u članstvo kluba u skladu sa uputstvima datim u promotivnim materijalima Osnivača.
12. U okviru Kluba, članovi prikupljaju bodove koji se evidentiraju na njihovom ličnom računu.
13. Članovi Kluba imaju mogućnost da odgovore na dostavljenu ponudu slanjem odgovora „DA” ili odgovora „NE” i time prikupe određeni broj bodova koji je naveden u promotivnom materijalu.
14. Slanjem odgovora „NE” član Kluba potvrđuje da želi da prikupi broj bodova naveden u promotivnom materijalu ali da ne želi da kupi proizvod koji je prezentovan.
15. Slanjem odgovora „DA” član Kluba potvrđuje da želi da prikupi broj bodova naveden u ponudi i da želi da kupi proizvod koji je prezentovan. Ukoliko je odgovor „DA” poslat Osnivaču kluba u roku od 7 dana, od dana prijema promomaterijala, navedeni bodovi se evidentiraju kao zlatni bodovi na Ličnom računu člana. Kupovinom dva ili više proizvoda na ličnom računu člana navedeni bodovi se evidentiraju kao dodatni srebrni bod(ovi), onda kada je u ponudi posebno navedena takva mogućnost.
16. Osnivač kluba zadržava pravo da periodično svojim članovima omogući dobijanje posebnih bonus bodova, koji im mogu doneti dodatne beneficije, o čemu će članovi Kluba biti  obavešteni putem promo materijala. Slanjem odgovora „DA” ili „NE” na ličnom računu člana se evidentiraju navedeni bonus bodovi, onda kada je u ponudi posebno navedenatakva mogućnost, kao i opis beneficija koje ti bodovi omogućavaju.
17. Broj i vrsta bodova koje je moguće prikupiti slanjem odgovora jasno je naznačen na svakom materijalu i razlikuje se u zavisnosti od vrste ponude.
18. Ukoliko član Kluba ne odgovori na ponudu neće dobiti bodove koji su navedeni u ponudi.
19. Svaka osoba koja stekne bar jedan bod, dobija status člana Kluba.
20. Prikupljanje bodova i njihovo korišćenje za učestvovanje u aktivnostima Kluba je vremenski ograničeno na bonitetno razdoblje koje se određuje u kalendarskoj godini. Članovi kluba sakupljaju bodove u periodu od 15.januara do 20.decembra, koliko traje bonitetno razdoblje za tekuću kalendarsku godinu.  U slučaju organizovanja posebnih aktivnosti kluba ili nagradnih igara, osnivač kluba će odrediti posebno bonitetno razdoblje, koje će objaviti i promovisati u svojim promotivnim materijalima.
21. Osnivač Kluba će za svako bonitetno razdoblje u svojim promotivnim materijalima objaviti period trajanja tog bonitetnog razdoblja.
22. Prikupljanjem bodova član Kluba stiče određene pogodnosti, kao što su pravo na dobijanje većeg broja specijalnih ponuda sa pogodnostima, korišćenje bodova za popust u kupovini (kada je to naznačeno na promo materijalima), te korišćenje bodova za učešće u nagradnoj igri.
23. Sakupljeni bodovi u jednom bonitetnom razdoblju ne mogu se preneti u drugo bonitetno razdoblje.
24. Član Kluba koji istupi iz Kluba gubi sakupljene bodove sa svog ličnog računa.
25. Bodovi koje sakupi član Kluba nisu prenosivi na treća lica, niti na druge članove kluba.
26. Bodovi nemaju nikakvu vrednost u novcu, niti u stvarima. Saglasno tome, članovi ne mogu zahtevati zamenu bodova za novac ili proizvode.
 
Završne odredbe
 
27. Pravilnik Kluba je dostupan u prostorijama Osnivača ili na internet stranici www.mladinska.rs.
28. Primerak Pravilnika se može dobiti slanjem pismene molbe na adresu Osnivača Kluba (uz napomenu „Pravilnik Kluba čitalaca Reader’s Digest”).
29. Sav sadržaj promotivnog i reklamnog materijala ima isključivo informativni karakter. Pravnu snagu imaju odredbe ovog Pravilnika u skladu sa zakonskim propisima.
30. Pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilnikom rešavaće se u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o zaštiti prava potrošača i Zakona o obligacionim odnosima.
31. U slučaju eventualnog spora nadležan je Prvi osnovnu sud u Beogradu.